גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה מפורשת שלך למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש והסכמתךכי “עמותת ביקורים” רשאית להשתמש במידע המתואר להלןבאמצעות שימוש באתר הינך מצהיר שקראת והבנת את מדיניות השימוש והפרטיות של האתרמובהרכי הצהרה והסכמה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבדומיועדת לגברים ונשים כאחד.

כללי – פרטיות – טפסי “צור קשר” –  Cookies

מטרת אתר זה לחשוף את הגולש/המשתמש לשרותים הניתנים עי  עמותת ביקורים.    

מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעתלפי שיקול דעתה הבלעדי עמותת ביקוריםועליך להתעדכן מעת לעת בדף זה לגבי שינויים כאמור.  עמותת ביקורים רשאית אך אינה חייבת להודיע לך על שינוי תנאיי המדיניות גם באמצעות אימייל או עדכון דף זה.

עמותת ביקורים עשויה לאסוף נתונים לשימושה על מנת לזהות דפוסי עניין וחיפוש בכדי לסייע לנו למקסמם את חווית השימוש באתרלרבות כתובת ה IP וכיוצב‘. גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו והסכמתך כי  עמותת ביקורים רשאית להשתמש במידע המתואר.  

באתר טפסי “צור קשר” המיועדים למילוי גולשים המעוניינים שיצרו איתם קשר כדי לקבל פרטים נוספיםהפרטים האישיים שהגולשים משאירים בטפסי “צור קשר” מיועדים גם לצורך עדכונם בעתיד ו/או בשוטף לגבי מבצעים ו/או אירועים המתקיימיםמעת לעתב–  עמותת ביקורים.

האתר עושה שימוש ב-“קוקיס” (מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לשמירות העדפות המשתמש ונשמרת בזכרון המחשב). אי שימוש ב  Cookies או בחירתך שלא לאפשר שמירה שלהם במחשבך עשוי לגרום לאתר להיות בלתי נגיש עבורךוכך למשל לא תוכל לשמור את העדפותיך באתר. תוכל להמנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך להנות ממכלול השירותים באתר.

העברת מידע לצדדים שלישיים – ספקי שירות – קישורים לאתרים נוספים

עמותת ביקורים לא תמכור ו/או תעביר לצד ג‘ את פרטייךאלא אם נחויב לעשות זאת על פי דיןובמקרה של מחלוקת משפטית נעשה זאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

עמותת ביקורים עשויה להשתמש בנותני שירותים ו/או קבלני משנה לצורך הפעלת האתרוהם עשויים לקבל מידע אישי הנדרש לביצוע פעולותיהן ושירותיהןהאתר של  עמותת שישי שמח כולל קישורים לאתרים אחריםאיננו אחראים לאתרים האחריםלתוכנם או לטיבם ועליך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

קבלת הודעות שיווקיות   

באפשרותך לבקש בכל זמן נתון להפסיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות מ – עמותת ביקוריםלנוחותךבכל הודעת אימייל שיווקיות ישנו לינק להסרה מרשימת התפוצה.

מחלוקות משפטיות

מדיניות פרטיות זוכמו תנאי השימושכפופים לדינים החלים בישראלבמקרה של מחלוקת הנוגעת לשימוש באתרעל כל הכרוך והנובע מכךיהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בתא בלבדהרישום במחשבי  עמותת ביקורים יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אלו.